Termeni și condiții

1. Dispoziții generale

1.1 Prezentele reguli (denumite în continuare – „Regulile”) stabilesc modalitatea, condițiile de utilizare și livrare ale serviciilor oferite de site-ul web CautiMasina.ro (denumit în continuare – CautiMasina.ro).

1.2 Ori de câte ori accesează site-ul CautiMasina.ro, Utilizatorul confirmă că acceptă prezentele Reguli și își asumă obligația să le respecte. Persoanele care nu acceptă una sau mai multe dintre condițiile enunțate în prezentele Reguli nu vor beneficia de dreptul de a folosi site-ul în cauză.

2. Noțiuni generale

2.1 Noțiunile folosite în prezentele Reguli vor fi scrise în continuare cu inițiale majuscule și vor avea semnificațiile enunțate în paragrafele care urmează.

 1. Raportul – raportul solicitat de către Utilizatorii site-ului CautiMasina.ro, care cuprinde o serie de informații diverse privind istoricul vehiculului.
 2. Utilizatorul – persoana care solicită Raportul sau apelează sub oricare altă formă la serviciile site-ului CautiMasina.ro, inclusiv persoanele cu titlul de Consumatori.
 3. Serviciile – serviciile prestate de CautiMasina.ro Utilizatorului contra plată, inclusiv Rapoartele și livrate, dar nu numai acestea.
 4. Consumatorul – persoana fizică, care accesează Serviciile în vederea realizării unor obiective care nu au conexiuni cu activitățile antreprenoriale, comerciale (consumul) sau în vederea realizării unor obiective duble, altfel zis, destinate consumului și activităților antreprenoriale, ținând cont de toate circumstanțele referitoare la Serviciile în cauză, dar asupra cărora nu prevalează obiectivele legate de activitățile antreprenoriale.
 5. Codul VIN – o combinație, unică în felul ei, compusă din 17 simboluri și atribuită de către producător fiecărui vehicul care părăsește teritoriul fabricii (engl. Vehicle Identification Number).

3. Raportul

3.1 Utilizatorii CautiMasina.ro beneficiază de dreptul de a achiziționa Raportul contra plată.

3.2 Prețul raportului variază în funcție de schimbările intervenite pe piață, ofertele speciale, fluctuațiile valutare și alte chestiuni. Informații privind prețul curent al Raportului și ale altor Servicii puteți găsi ori de câte ori veți avea nevoie pe site-ul CautiMasina.ro. În interfața în care veți selecta modalitatea de plată a Raportului, veți găsi informații privind prețul curent ale Raportului valabil în momentul solicitării Dumneavoastră.

3.3 Raportul va fi furnizat Utilizatorului într-un browser web pentru o perioadă de timp limitată, așa cum este specificat în clauza 3.4 a prezentelor Reguli și va putea fi accesat într-un link funcțional.

3.4 Utilizatorul va beneficia de dreptul de a accesa Raportul din browser pe parcursul unei perioade de 30 de zile calendaristice din momentul în care Raportul va ajunge în posesia Utilizatorului. În momentul expirării termenului indicat în prezenta clauză a Regulilor, Utilizatorul nu va putea accesa Raportul. Ulterior, pentru a obține date referitoare la un anumit vehicul, Utilizatorul va trebui să solicite Raportul din nou.

3.5 CautiMasina.ro își propune drept obiectiv ca datele cuprinse în Raport să fie cât se poate de exacte și complete. Informațiile cuprinse în Raport sunt selectate din diferite baze de date publice și alte surse al căror conținut dimpreună cu acuratețea, relevanța și completitudinea nu pot fi, însă, influențate câtuși de puțin de CautiMasina.ro, altfel zis, CautiMasina.ro transmite, pur și simplu, aceste informații generalizate Utilizatorului sub forma unui Raport. În consecință, prin achiziționarea Raportului, Utilizatorul confirmă că este conștient de faptul că:

 1. CautiMasina.ro nu garantează și nu asigură acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor cuprinse în Raport în cea mai mare măsură admisă de legislația în vigoare;
 2. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru deciziile adoptate pe cont propriu, gen achiziționarea sau refuzul de a achiziționa un anumit vehicul, în baza informațiilor cuprinse în Raport. În cazul în care apar careva îndoieli referitoare la acuratețea informațiilor cuprinse în Raport, ar fi bine ca Utilizatorul să le verifice, solicitând ajutorul autorităților de resort. CautiMasina.ro recomandă ca aceste verificări să fie efectuate înainte de a se lua oricare decizie bazată pe datele cuprinse în Raport, bunăoară, înainte de a achiziționa un vehicul;
 3. Nici una dintre sugestiile sau informațiile cuprinse în Raport sau afișate pe site-ul web nu vor fi considerate drept oferte, solicitări sau recomandări de a cumpăra, închiria ori a dobândi prin alte mijloace vreun drept asupra Vehiculului menționat în Raport.

4. Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul se obligă:

 1. să nu încerce să obțină accesul neautorizat la nicio parte sau funcție a CautiMasina.ro sau a sistemelor și rețelelor conexe cu CautiMasina.ro prin acces ilegal (engl. hacking), spargeri de parole (engl. password mining) sau cu ajutorul altor mijloace ilegale;
 2. să nu folosească site-ul CautiMasina.ro și materialele acestuia în scopuri ilegale sau incompatibile cu prezentele Reguli, să nu încurajeze activitățile ilegale sau contravenționale, care încalcă drepturile CautiMasina.ro sau drepturile altor persoane;
 3. să respecte prezentele Reguli și prevederile actelor legislative în vigoare ori de câte ori accesează Serviciile CautiMasina.ro sau achită costul acestora.
 4. să nu folosească dispozitive automate, programe, algoritmi, metodologii sau orice alte procese similare sau dispozitive manuale asemănătoare cu scopul de a accesa, achiziționa, copia sau monitoriza oricare parte sau conținut care aparține CautiMasina.ro, precum și a reproduce sau ocoli structura de navigare a CautiMasina.ro, accesa datele CautiMasina.ro în scopul obținerii sau tentativei de a obține materiale sau informații care nu sunt puse în mod expres la dispoziția Utilizatorului de către CautiMasina.ro;

5. Serviciile

5.1 Contractul dintre CautiMasina.ro și Utilizator privind furnizarea Serviciilor va fi considerat încheiat în momentul primirii plății efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli sau, în cazul în care Serviciile sunt solicitate de un Utilizator comercial, în momentul primirii plății efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli sau cu prevederile uni contract separat încheiat între CautiMasina.ro și Utilizatorul Comercial.

5.2 Utilizatorul achită Serviciile furnizate de CautiMasina.ro cu carduri bancare de credit sau debit si PayPal, altfel zis, în funcție de modalitatea aleasă de Utilizator. Serviciile vor fi furnizate Utilizatorului numai după ce Utilizatorul le va achita în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli și condițiile stabilite de CautiMasina.ro.

6. Protecția consumatorilor

6.1 În cazul în care Serviciile, bunăoară achiziționarea Raportului, sunt solicitate de către Utilizator, acesta beneficiază de dreptul de a rezilia contractul încheiat anterior pe parcursul unei perioade de 7 zile, fără a indica motivul rezilierii, printr-un e-mail expediat site-ului CautiMasina.ro pe adresa contact@cautimasina.ro

7. Responsabilități

7.1 CautiMasina.ro își asumă responsabilitatea doar pentru afișarea tehnică a informațiilor cuprinse în Raport pe site-ulCautiMasina.ro, cu condiția ca Raportul va corespunde tuturor cerințelor Regulilor și suportului tehnic al bazei de dateCautiMasina.ro.CautiMasina.ro va fi scutit de răspundere în măsura maximă admisă de lege pentru inexactitatea informațiilor furnizate în Raport și a conținutului acestora.

7.2 CautiMasina.ro poate face trimiteri la link-uri referitoare la site-urile altor terți. Trimiterile către aceste link-uri se vor face exclusiv pentru confortul Utilizatorilor CautiMasina.ro. CautiMasina.ro nu deține controlul acestor link-uri și site-uri ale Terților și, prin urmare, nu-și asumă răspunderea pentru conținutul lor, inclusiv pentru informațiile și materialele găzduite.

7.3 Utilizatorul acceptă și se obligă să acorde sprijin, să acopere prejudiciile cauzate și să susțină cauza CautiMasina.ro, precum și cauza companiilor afiliate, furnizorilor de servicii și reprezentanților, conducătorilor, persoanelor împuternicite, angajaților sau consultanților CautiMasina.ro privind prejudiciile cauzate, revendicările referitoare la acoperirea daunelor și/sau cheltuielilor suportate ca urmare a încălcării prezentelor Reguli de către Utilizator și violării de către acesta a prevederilor legislației în vigoare și revendicărilor care au cauzat prejudicii altor Utilizatori sau ca urmare a deciziilor adoptate de Utilizator în temeiul informațiilor cuprinse în Raport.

8. Drepturi de proprietate intelectuală

8.1 Materialele aflate în posesia CautiMasina.ro, codul, designul, numele de domeniu CautiMasina.ro, toate drepturile de autor, mărcile comerciale, bazele de date, denumirile și alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte materiale aferente drepturilor de proprietate aparțin în totalitate CautiMasina.ro sau sunt folosite de CautiMasina.ro conform prevederilor legii, cu excepția obiectelor privind proprietatea intelectuală (mărci comerciale, logotipuri și altele) asociate cu partenerii sau furnizorii CautiMasina.ro. Acestea toate sunt protejate de legislația și actele normative naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală.

8.2 Utilizatorul beneficiază de dreptul de a copia, fixa, reproduce, livra, publica, transmite, vinde, procesa, furniza, licenția, modifica, republica, redacta, difuza, retransmite sau publica sub orice altă formă sau modalitate, demonstra public sau afișa, adapta, distribui sau utiliza materialele care aparțin CautiMasina.ro, codul sau orice altă parte a acestora, precum și dreptul de a elabora lucrări inspirate din materialele în cauză doar în cazul în care are autorizația expresă a CautiMasina.ro.

9. Măsurile de protecție a informațiilor

9.1 CautiMasina.ro se angajează să protejeze datele Utilizatorului pe care le prelucrează, dar luând în considerare, că informațiile Utilizatorului sunt expediate prin Internet, CautiMasina.ro își avertizează clienții că nu poate garanta și, prin urmare, nu garantează securitatea absolută a informațiilor transmise de Utilizator, inclusiv securitatea datelor cu caracter personal.

10. Dispoziții finale

10.1 Prezentele Reguli constituie obiectul contractului încheiat între Utilizator și CautiMasina.ro. Ele înlocuiesc sau anulează toate contractele, promisiunile, declarațiile și acordurile încheiate anterior în formă scrisă sau orală între Utilizator și CautiMasina.ro conexe cu prezentele Reguli. CautiMasina.ro beneficiază de dreptul de a încheia un contract separat în formă scrisă cu fiecare Utilizator în parte. În cazul încheierii unui contract de acest gen vor fi aplicate dispozițiile prezentelor Reguli, cu excepția cazurilor în care contractul cuprinde prevederi de cu totul altă natură.

10.2 În cazul în care, una sau mai multe din prevederile prezentelor Reguli va fi considerată, parțial nevalabilă, ilegală sau irealizabilă, recunoașterea acestui fapt privind invaliditatea, ilegalitatea sau inaplicabilitatea prevederilor în cauză nu se va răsfrânge asupra valabilității, legalității și punerii în aplicare ale celorlalte prevederi ale prezentelor Reguli care vor continua să fie considerate valabile și vor fi puse în aplicare în cea mai mare măsură admisă de prevederile actelor legislative în vigoare.

10.3 În cazul în care Utilizatorul sau CautiMasina.ro nu-și vor exercita careva dintre drepturile prevăzute de prezentele Reguli, acest fapt nu va însemna o renunțare la drepturile în cauză.

Site ANPC